Центр ДП та ВПВ запрошує молодь до занять у гуртках військово-патріотичного напрямку
Понедельник, 14.06.2021, 18:07

Центр допризовної підготовки та військово-патріотичного виховання. ДЮВПК"Сатурн"

Категории раздела
Військово - патріотична гра "Сокіл" ("Джура") [8]
Матеріали для підготовки команд та активу
Школа безпеки [1]
Матеріали про діяльність ВГДР "Школа безпеки"
Туризм [15]
Різне [1]

УВАГА! Матеріали викладено лише для ознайомлення

Главная » Статьи » Школа безпеки

Статут ВГДР " Школа безпеки"

ЗАРЕЄСТРОВАНО

Міністерством юстиції України

»20» квітня 2000 року

Свідоцтво № 1413

ЗАТВЕРДЖЕНО

Установчою конференцією Всеукраїнського громадського дитячого руху «Школа безпеки»

16 квітня 1999 року Протокол №1

 

 

С Т А Т У Т

    Всеукраїнського громадського

дитячого руху

    " Школа безпеки "

 

1. Загальні положення

1.1 Всеукраїнський громадський дитячий рух "Школа безпеки" (далі Рух) - є добровільною, незалежною, неполітичною масовою Всеукраїнською громадською дитячою організацією .

1.2. У своїй діяльності Рух керується нормами міжнародного права, міжнародних Декларацій дитини, Конвенції про права дитини, Конституцією, чинним законодавством України та цим Статутом.

1.3. Діяльність руху поширюється на всю територію України.

1.4. Рух набуває прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації, має самостійний баланс, печатку, штамп, бланки зі своїм найменуванням, символіку, зразки яких затверджуються Координаційною радою та реєструються у встановленому законом порядку, рахунки в установах банку.

1.5. Рух має своє майно,  відповідно до напрямків своєї діяльності може засновувати та вступати в інші громадські об’єднання, в т.ч. міжнародні, або укладати з ними угоди про співробітництво і взаємодопомогу.

1.6. Рух може вступати до міжнародних громадських об’єднань, їх спілок і асоціацій, набувати прав і обов’язків, що відповідають статусу цих міжнародних громадських об’єднань, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки у порядку, встановленому діючим законодавством.

1.7. Рух створюється і діє на основі добровільності, рівноправності його членів, законності та гласності.

1.8. Повна назва Руху: Всеукраїнська громадська дитяча організація «Всеукраїнський дитячий рух  "Школа безпеки».

        Коротка назва Руху: Всеукраїнський  рух "Школа безпеки".

1.9. Юридична адреса Координаційної ради Руху:

       04074, м. Київ-74, вул. Вишгородська, 21

2.  Мета, завдання  та основні напрями діяльності Руху 

2.1. Основна мета діяльності Руху :

сприяти консолідації зусиль суспільства у вирішенні проблем безпеки та виживання дітей України в умовах дії шкідливих і небезпечних факторів природного, техногенного, соціально-економічного, криміногенного і медико-біологічного характеру;

задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, національно-культурних, інших спільних інтересів своїх членів.

2.2. Основними завданнями Руху є:

 сприяння вихованню екологічної культури членів руху у рамках міжнародних програм;

залучення членів Руху до питань особистої та колективної безпеки,  розвитку їх зацікавленості у запобіганні можливих надзвичайних ситуацій, у наданні само-та взаємодопомоги у будь-якій екстремальній ситуації;

популяризація та пропаганда основ здорового і безпечного способу життя;

сприяння розповсюдженню ідеалів людяності і співчуття, відродженню традицій благодійності,  пропаганди заходів з безпеки життєдіяльності;

сприяння вихованню культури безпеки та підвищенню рівня знань дітей за системою додаткової освіти з питань безпеки життєдіяльності;

сприяння розвитку дитячої творчості;

надання методичної допомоги закладам загальної середньої та професійно-технічної освіти, громадським об’єднанням та організаціям з підготовки дітей   діям у надзвичайних ситуаціях.        

2.3. Для реалізації статутної мети і завдань Рух у встановленому порядку:

створює на території України свої осередки (відділення) та координує їх діяльність;

організовує та проводить серед своїх членів зльоти, збори, змагання,  польові табори з  рятувальної справи з закріпленням навичок поводження в екстремальних ситуаціях;

сприяє державним структурам, що працюють з учнями та молоддю, у навчанні, вихованні, гармонійному розвитку дітей;

вільно розповсюджує інформацію про свою діяльність, виступає засновником засобів масової інформації, розробляє і видає інформаційно-довідкову методичну та іншу літературу, кіно- та відеопродукцію з метою популяризації Руху і пропаганди знань серед дітей та молоді у галузі захисту від надзвичайних ситуацій;

проводить конференції, семінари, наради, консультації з проблем безпеки життєдіяльності;

бере участь у розробці навчальних програм, методичних посібників, підручників з основ безпеки життєдіяльності;

бере участь у створенні оздоровчих таборів праці і відпочинку, спеціалізованих таборів "Юний рятувальник" та інших в канікулярний час;

проводить вечори відпочинку, свята, конкурси та виставки творчості,  огляди художньої самодіяльності та інші види культурно-просвітницької діяльності;

здійснює необхідну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи. Заснування підприємств у встановленому законом порядку;

Головним заходом Руху є щорічний збір-змагання «Школа безпеки».

 3. Члени  Руху , їх права та обов’язки

3.1. Членами Руху можуть бути громадяни України віком від 6 до 18 років, іноземні громадяни, особи без громадянства, які визнають даний Статут і беруть участь у роботі Руху, сприяють виконанню статутних мети та завдань. Вступ неповнолітніх віком до 10 років до Руху здійснюється за письмовою згодою батьків, усиновителів, опікунів або піклувальників.

Особи старшого віку можуть бути членами Руху за умови, якщо їх кількість у Русі не перевищує третину загальної кількості членів; у складі виборних органів Руху кількість осіб старшого віку не може перевищувати третину членів   виборних органів.

3.2.Для вступу у члени  Руху та виходу з  нього достатньо усної або письмової заяви до керівного органу.

3.3. За рішенням уповноваженого органу Руху окремим  особам, які зробили вагомий внесок у розвиток Руху, може бути присвоєно почесне звання « Добродій Руху» з врученням посвідчення встановленого зразка.

3.4. Права членів Руху:

добровільно вступати і добровільно виходити з Руху;

отримувати  інформацію із загальних питань діяльності  Руху;

розраховувати на підтримку Руху, захист Рухом своєї честі та гідності;

обирати і бути обраними до керівних органів Руху;

вносити пропозиції до керівних органів Руху;

висловлювати і відстоювати свої інтереси;

брати участь у заходах, які здійснюються Рухом;

використовувати офіційну символіку Руху.

3.5. Обов’язки членів Руху:

виконувати вимоги Статуту та рішень керівних органів Руху;

дбати про зміцнення авторитету Руху, дотримуватись норм моралі та  ділової конструктивної критики;

брати  активну участь у реалізації мети і завдань Руху.

4. Організаційна структура Руху

4.1. Основу Руху складають первинні осередки, які створюються за  територіальною ознакою за місцем проживання, в навчальних, позашкільних закладах, організаціях та установах за наявності не менше трьох осіб.

4.2. Місцеві осередки об’єднуються в районні, міські, обласні відділення Руху.

4.3. Відділення та первинні осередки можуть бути самостійними юридичними особами. У цьому випадку вони у своїй діяльності керуються як Статутом Руху, так і власними положеннями, які приймаються їх вищими керівними органами за погодженням з Головою Руху та які не суперечать Статутові Руху. У разі їх реєстрації місцевими органами влади, вони набувають прав юридичної особи. Місцеві осередки, які не набувають прав юридичної особи, у своїй діяльності керуються Статутом Руху і повідомляють про своє заснування.

5. Керівні та контрольні органи Руху

5.1. Вищим керівним органом Руху є Конференція, яка скликається при необхідності, але не рідше одного разу на 5 років. Рішення про проведення Конференції, строки та місце проведення, норму представництва приймає Координаційна Рада, враховуючи представництво всіх обласних відділень та колективних членів Руху. Позачергова Конференція може бути скликана за рішенням більшості членів Координаційної  ради або на вимогу ревізійної   комісії.

5.2. Рішення Конференції приймаються  простою більшістю голосів присутніх делегатів. Форма голосування визначається Конференцією.

5.3.  Конференція Руху:

-         приймає Статут та вносить до нього зміни і доповнення;

-         обирає Координаційну раду,  Ревізійну комісію терміном на 5 років;

-         приймає  рішення про внесення цільових внесків для учасників Руху;

-         заслуховує і оцінює діяльність Координаційної ради;

-         заслуховує і затверджує звіт Ревізійної комісії;

-         визначає основні напрямки діяльності Руху;

-         приймає рішення про реорганізацію і ліквідацію Руху;

-         може брати на свій розгляд будь-які інші  питання діяльності Руху.

5.4. У період між Конференціями керівництво діяльністю  Руху здійснює  Координаційна рада.

5.5. Засідання Координаційної ради проводяться в міру необхідності.  Засідання Координаційної ради вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше 2/3 членів Ради.

5.6. Раду очолює Голова Руху. Голова Руху головує на засіданнях Ради.

5.7. Компетенція Координаційної ради:

обирає Голову Руху терміном на 5 років;

здійснює виконання рішень Конференції Руху;

здійснює права юридичної особи і виконує його обов’язки від імені Руху;

формує і затверджує проекти програм, акції Руху, координує їх реалізацію і фінансове забезпечення;

приймає рішення щодо проведення Конференції Руху;

забезпечує і здійснює зв’язок із засобами масової інформації, з юридичними особами будь-яких організаційно-правових форм і приватними особами, як на Україні, так і за кордоном;

затверджує річний план та бюджет Руху;

приймає рішення про вступ до громадських об’єднань, їх союзів та  асоціацій та вихід з них;

затверджує печатку, штамп, емблему та інші реквізити і символіку Руху;

приймає рішення щодо вступу до складу членів Руху та  виходу зі складу членів Руху;

звітує  перед Конференцією Руху про свою діяльність;

приймає рішення щодо присвоєння почесного звання "Добродій  Руху".

5.8. Голова Руху:

впроваджує в життя рішення Конференції та Координаційної ради;

без довіреності представляє Рух у взаємовідносинах з органами державної влади, юридичними і фізичними особами України та зарубіжних країн;

підписує документи, в тому числі доручення;

від імені Руху укладає угоди, договори, операції;

відкриває розрахункові та інші рахунки в гривнях та у валюті в банківських закладах;

розпоряджається майном і коштами Руху;

має право першого підпису на фінансових документах;

розподіляє обов’язки між членами Координаційної ради;

звітує про свою роботу перед Координаційною радою;

видає накази, розпорядження, інструкції та інші акти;

формує Секретаріат;

вирішує інші питання діяльності Руху, які не віднесені до виключної компетенції інших органів;

частину своїх повноважень Голова Руху за розпорядженням може передавати своєму заступнику.

5.9. Постійно діючим виконавчим органом Руху є Секретаріат Руху, який діє  відповідно до Положення про Секретаріат.

5.10. Ревізійна комісія створюється Конференцією Руху для перевірки фінансово-господарської та статутної діяльності Руху терміном на 5 років. Кількісний склад Ревізійної комісії, порядок обрання  членів Ревізійної комісії визначається Конференцією.

Структурні підрозділи Руху зобов'язані на вимогу Ревізійної комісії Руху своєчасно подавати необхідні відомості, звіти та інші документи.

 Контрольно-ревізійна комісія підзвітна тільки Конференції Руху.

6. Джерела формування коштів та  майно Руху 

6.1. Рух залучає кошти, які надходять від тих, хто зацікавлений у сприянні діяльності Руху (державних установ, громадських об’єднань, спілок, спонсорів, меценатів), не виходячи за межі законів України.

6.2. Рух використовує відрахування з прибутку від господарчої діяльності створених ним установ та організацій.

6.3. Кошти Руху витрачаються на:

придбання необхідного для діяльності майна, обладнання, інвентаря;

організацію Всеукраїнських зборів та польових таборів;

відзначення кращих членів Руху;

підготовку та проведення конференцій, семінарів тощо;

фонд оплати керівних та виконавчих органів.

6.4. Рух не несе відповідальності по зобов’язанням своїх членів так само, як і члени не відповідають по зобов’язаннях Руху.

6.5. Майно та кошти Руху, в тому числі у разі його ліквідації, не можуть перерозподілятися між його членами і використовуються для виконання  статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовуються в доход держави.

6. 6. Рух, створені ним установи та організації зобов’язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

   7. Порядок внесення доповнень та змін до Статуту

    7.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться 2/3 присутніх делегатів за рішенням Всеукраїнської конференції.

7.2. Про зміни та доповнення, що внесені до Статутних документів, Рух повідомляє у 5-денний термін Міністерство юстиції України.

    8. Припинення діяльності Руху

8.1 Припинення діяльності Руху  може бути здійснено шляхом його реорганізації або ліквідації.

8.2. Рішення про реорганізацію чи ліквідацію Руху приймається  на Всеукраїнській  Конференції Руху відкритим голосуванням простою більшістю голосів делегатів.

8.3. У випадку і порядку, встановленому чинним законодавством, Рух може бути ліквідовано за рішенням суду.

Категория: Школа безпеки | Добавил: Saturn (12.01.2011)
Просмотров: 1913 | Рейтинг: 5.0/2
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
  • Етапи районного змагання "Сокіл"( "Джура") (59)
  • Спальники і гідрокостюми (3)